Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Pergamin

I. DEFINICJE 

 

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://pergam.in/, w tym aplikacji dostępnej za jego pośrednictwem, dostępnej pod adresem https://my.pergam.in/

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 

1. Aplikacja – aplikacja dostępna za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia świadczenie przez Usługodawcę m.in. następujących Usług:
– tworzenie modułowych szablonów dokumentów (Wzorów) poprzez kreator szablonów, dostępny w zakładce „Kreator Szablonów”;
– tworzenie projektów dokumentów prawnych (Dokumentów) na podstawie Wzorów;
– składanie oświadczeń woli pod Dokumentami w formie dokumentowej;
– zarządzanie repozytorium Dokumentów;
– dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON w celu zautomatyzowanego uzupełnienia danych przedsiębiorców, będących w szczególności stronami Dokumentów;


2. Cennik – cennik Aplikacji, stanowiący podstawę wyliczenia opłat za dostęp i korzystanie z Aplikacji, w tym stawki za nowy dokument, abonamentu, opłaty wdrożeniowej, dostępny w ramach Serwisu lub Aplikacji. Usługodawca może zmienić Cennik według swojego uznania w każdym czasie, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na opłaty wcześniej uiszczone przez Klienta, a także Usługi uzyskane w związku z dostępem do Aplikacji do dnia wejścia w życie
zmiany Cennika;


3. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, wprowadzane do Serwisu w celu korzystania z Aplikacji;


4. Dokument – projekt dokumentu prawnego (w szczególności umowy z możliwością dodania załączników), stworzony przez Klienta w ramach Aplikacji na podstawie modułowego szablonu lub na podstawie nieedytowalnego pliku lub plików PDF;


5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, składający się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej małej i jednej wielkiej litery, a także jednej cyfry, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Usługodawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu lub Aplikacji;


6. Klient – podmiot, któremu Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Regulaminu, będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;


7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);


8. Konto – usługa elektroniczna udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu, pozwalająca Klientowi korzystać z Aplikacji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Serwisu i autentykacji konta poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail;


9. Licencja – licencja udzielona Klientowi na korzystanie z Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Cenniku;


10. Login – indywidualny identyfikator Użytkownika w Aplikacji, przypisany do jednego użytkownika, i jednocześnie adres e-mail Klienta podany Usługodawcy w celu utworzenia i utrzymania Konta;


11. Okres Abonamentowy – okres dostępności określonych w Cenniku Usług w ramach
Aplikacji, za który uiszczana jest Opłata Abonamentowa;


12. Opłata Abonamentowa – wyliczona na podstawie Cennika opłata obejmująca gotowość do świadczenia przez Usługodawcę określonych w Regulaminie i Cenniku Usług, tj. dostępność Aplikacji dla Klienta przez Okres Abonamentowy;


13. Opłata Jednorazowa – wyliczona na podstawie aktualnego Cennika opłata obejmująca gotowość do świadczenia przez Usługodawcę określonych w Cenniku Usług w ramach Aplikacji, w szczególności za:
– stworzenie Wzoru przez Usługodawcę na podstawie projektu dokumentu z oznaczonymi w sposób uzgodniony z Usługodawcą zmiennymi, udostępnionego Usługodawcy przez Klienta;
– zwiększenie limitu Dokumentów w danym Okresie Abonamentowym;


14. Przedsiębiorca Chroniony – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowę z Usługodawcą związaną z jego działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej (PKD), udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;


15. Regulamin / Umowa – niniejszy dokument określający zasady zawierania umów oraz zasady świadczenia i korzystania z Aplikacji oferowanej przez Usługodawcę Klientowi za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta i Usługodawcy. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego;


16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;


17. Serwis – platforma dostępna za pośrednictwem adresu URL https://pergam.in/ umożliwiająca Usługodawcy świadczenie Usług na rzecz Klienta w tym za pośrednictwem Aplikacji na zasadach przewidzianych w Regulaminie;


18. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Aplikacji, wizualizacje, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu lub Aplikacji przez Usługodawcę;


19. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie;

 

20. Usługodawca Pergamin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-608), adres: ul. Robotnicza 42a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705701, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI  Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7010778271, REGON: 368832190, kapitał zakładowy: 25 150,00 zł;

 

21. Użytkownik – osoba fizyczna, identyfikowana adresem e-mail stanowiącym jej Login albo działająca bez rejestracji jako Użytkownik zewnętrzny z możliwością rejestracji Konta, nad którym to adresem sprawuje wyłączną kontrolę w zakresie bieżącego wykorzystania w działalności gospodarczej, będąca członkiem Zespołu Klienta lub Użytkownikiem zewnętrznym działającym na zaproszenie Użytkownika Klienta albo będąca Klientem, jeśli ponosi koszty związane z
korzystaniem z Aplikacji;


22. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, którycspełnienie przez każdego Użytkownika jest niezbędne do korzystania z Aplikacji za pośrednictwem Serwisu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Google Chrome Mobile, Mozilla Firefox, Apple Safari, Apple Safari Mobile, w najbardziej aktualnej dostępnej wersji, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies, by korzystać z Serwisu, a także wyłączone blokady reklam oraz skryptów; Klient musi posiadać i mieć wyłączny dostęp do adresu e-mail oraz urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych;


23. Wzór – edytowalny w ustalonym zakresie, modułowy, dynamiczny szablon umowy lub innego dokumentu prawnego wraz z możliwymi załącznikami w formie podpiętych pod dany Wzór bazowy Wzorów załączników lub plików zewnętrznych w formacie PDF lub JPEG; pochodzący od Klienta i dostępny dla jego Użytkowników albo udostępniony Klientowi przez Usługodawcę, na
podstawie którego Klient może tworzyć własne Dokumenty;


24. Zespół – grupa użytkowników, za których płatności za korzystanie z Aplikacji uiszczane są łącznie przez Klienta, który stworzył Zespół, i których Konta połączone są w taki sposób, że widzą oni nawzajem swoje Wzory oraz Dokumenty, chyba że administrator danego Zespołu (użytkownik, który Zespół założył) przydzieli użytkownikom inne uprawnienia.

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest dobrowolna, ale konieczna dla korzystania z Aplikacji.


2. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji wymaga spełnienia minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.


3. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wymaga połączenia z Internetem oraz może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta lub Użytkownika kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Klient.


4. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie przez Użytkownika indywidualnego (tj. przeznaczonego wyłącznie dla tego Użytkownika) konta e-mail.


5. W przypadku Klientów lub Użytkowników, którzy korzystają z funkcjonalności autentykacji podpisu kodem SMS, niezbędne jest również posiadanie przez każdego Użytkownika indywidualnego (tj. przeznaczonego wyłącznie dla danego Użytkownika i na niego zarejestrowanego) numeru telefonu komórkowego.


6. W przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej usługi do składania takiego podpisu oraz ważnego certyfikatu wydanego przez dostawcę świadczącego usługi zaufania. W takim przypadku świadczenie usługi, dostępnej w ramach Aplikacji, wymaga działania innego dostawcy (kwalifikowanego dostawcy usług zaufania), wówczas usługi te będą dostarczane przez takiego dostawcę, na zasadach odrębnie i szczegółowo określonych dla danej usługi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed skorzystaniem z takiej usługi.


7. Korzystanie z Aplikacji jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet,

takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta lub Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta lub Użytkownika. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Usługodawca, w szczególności, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a Klient, w szczególności do zachowania Hasła i Loginu w ścisłej poufności i nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym, a także zmieniania Hasła nie rzadziej niż raz na 30 dni. Ponadto, Klient ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy i osób trzecich za działania i zaniechania osób działających w jego imieniu, w szczególności Użytkowników znajdujących się w jego zespołach, jak za własne działania i zaniechania.


8. Usługodawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Serwisu podwykonawcom. Usługodawca podejmuje działania, aby nie wpływało to na zakres oraz jakość świadczonych Usług w ramach Aplikacji.


9. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, następujące usługi elektroniczne w postaci:
a. zakładanie Konta Klienta; oraz
b. udzielanie dostępu do Aplikacji.


10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania, w ramach korzystania z Aplikacji, wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
b. podawania w ramach korzystania z Aplikacji wyłącznie z takich danych osobowych, do których posiada aktualną podstawę przetwarzania w rozumieniu przepisów RODO;
c. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub działania Serwisu, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
d. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania Usług w ramach korzystania z Aplikacji;
e. terminowego uiszczania opłat w związku z korzystaniem z Aplikacji oraz innych ustalonych przez Użytkownika i Usługodawcę kosztów w pełnej wysokości (chyba że koszty te za Użytkownika ponosi Klient);
f. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu lub Aplikacji jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
g. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie lub Aplikacji niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji;
modyfikowanie w sposób nieuprawniony Dokumentów, Treści i Wzorów dostarczanych przez Usługodawcę;
h. zapewnienia, że z jednego Konta będzie korzystać nie więcej niż jedna osoba.


11. Usługodawca może ze względów technicznych czasowo wyłączyć niektóre funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji w celu ich ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji lub napraw. Usługodawca, gdy jest to możliwe w normalnym toku utrzymania Aplikacji, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usług w ramach korzystania z Aplikacji poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail stanowiący Login lub zamieszczenie stosownego komunikatu w
ramach Serwisu lub Aplikacji.


12. Usługodawca nie świadczy usług na rzecz podmiotów z siedzibą w jakimkolwiek kraju, który nie współpracuje z UE w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów podatkowych. W przypadku gdyby Usługodawca pozyskał wiedzę, że zawarł Umowę z takim podmiotem, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jej wypowiedzenia.


III. REJESTRACJA W APLIKACJI


1. Pierwsze skorzystanie z Aplikacji rozpoczyna się od rejestracji Użytkownika za
pośrednictwem ekranu rejestracji w Aplikacji lub poprzez przyjęcie zaproszenia do Dokumentu i wyświetlenie ekranu powitalnego, gdy Użytkownik jest Użytkownikiem zewnętrznym. W tym celu Użytkownik podaje adres e-mail oraz ustala Hasło, wpisując je dwukrotnie w odpowiednie pola formularza rejestracji, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdza rejestrację za pośrednictwem kliknięcia w link aktywacyjny
zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rejestracji. Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą zawierana jest w momencie, gdy Klient poprawnie dokona rejestracji za pośrednictwem Serwisu. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.


2. Adres e-mail Klienta wykorzystywany do rejestracji, nie może być wcześniej zapisany w bazie Usługodawcy do identyfikacji innego konta w ramach Aplikacji. W przypadku, gdyby okazało się, że adres e-mail Klienta został wykorzystany do rejestracji Konta przez osobę trzecią niemającą dostępu do tego adresu lub której dostęp jest bezprawny, Klient jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację Usługodawcy.


3. W ramach Aplikacji Klient może tworzyć Zespoły, do której zostaną dodani wybrani przez niego inni Klienci, którzy zobowiązani są do posiadania swojego Konta.


IV. SPOSÓB ZAPŁATY OPŁATY JEDNORAZOWEJ LUB OPŁATY ABONAMENTOWEJ


1. Za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach określonych w Cenniku, Regulaminie bądź w sposób uzgodniony indywidualnie z Klientem.


2. W ramach planu świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca umożliwia nieodpłatne stworzenie 4 (czterech) Dokumentów w ciągu miesiąca kalendarzowego. W przypadku stworzenia Dokumentów ponad limit wskazany w zdaniu poprzednim, Opłata Jednorazowa naliczana jest w wysokości 10 zł za każdy Dokument stworzony w danym miesiącu kalendarzowym. (Przykład: 4 stworzone Dokumenty w ciągu miesiąca = brak Opłaty Jednorazowej, 5 stworzonych Dokumentów w ciągu miesiąca = Opłata Jednorazowa 50 zł, 100 stworzonych Dokumentów w ciągu miesiąca = Opłata Jednorazowa 1000 zł)


3. Wysokość Opłaty Jednorazowej lub Opłaty Abonamentowej jest kalkulowana w oparciu o Cennik bądź Regulamin dostępne w ramach Serwisu lub Aplikacji, bądź w oparciu o indywidualne uzgodnienia poczynione z Klientem. Wysokość Opłaty Jednorazowej lub Opłaty Abonamentowej może być zależna od liczby Dokumentów, które w ramach miesięcznego limitu mogą wytworzyć wszyscy Użytkownicy zaproszeni do Zespołów Klienta, a także od innych elementów składowych ujawnionych w Cenniku, Regulaminie lub w ramach indywidualnych uzgodnień między Usługodawcą a Klientem.


4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Jednorazowej lub Opłaty Abonamentowej z góry w terminie wskazanym przez Usługodawcę, za pośrednictwem aktualnie akceptowanych przez Usługodawcę kanałów płatności (wyjątek stanowi Opłata Jednorazowa wynikająca ze stworzenia Dokumentów ponad wskazany limit, która płatna jest z dołu).


5. Opłata Jednorazowa oraz Opłata Abonamentowa są każdorazowo określone kwotą netto, do której na zasadach określonych przepisami prawa doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej wysokości.


6. W przypadku, gdy Klient ma swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobierze i odprowadzi podatek u źródła w wysokości wynikającej
z odpowiednich przepisów prawa lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a kwoty z Cennika rozumie się jako kwoty po potrąceniu tego
podatku.


7. Za datę zapłaty Opłaty Jednorazowej lub Opłaty Abonamentowej uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.


8. Klient upoważnia niniejszym Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu

odbiorcy. Klient niniejszym wyraża akceptację na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej na adres e-mail stanowiący Login administratora jednego z Zespołów Klienta.


9. Sposoby płatności Opłaty Jednorazowej lub Opłaty Abonamentowej określone są w ramach Serwisu lub w Aplikacji.


10. W przypadku przekroczenia terminu płatności wskazanego w ust. 4, Klient zostanie wezwany do zapłaty. Wezwanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany do przesyłania faktur w formie elektronicznej, wraz z 7-dniowym terminem do dokonania zapłaty (za datę doręczenia wezwania uznaje się moment wprowadzenia go do obiegu elektronicznego, a nie datę odczytania wiadomości e-mail). W przypadku braku zapłaty w w/w terminie Usługodawca ma prawo natychmiastowo zawiesić Klientowi lub Użytkownikom Klienta dostęp do Aplikacji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Klienta oraz/lub zablokowania dostępu do Aplikacji. Akceptując Regulamin Klient niniejszym potwierdza, że jest świadomy, że zawieszenie bądź zablokowanie dostępu do Aplikacji nie wstrzymuje wystawiania faktur przez Usługodawcę za kolejne Okresy Abonamentowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Dokumenty i inne dane utracone przez Klienta na skutek zaprzestania świadczenia Usług oraz zawieszenia bądź zablokowania dostępu do Aplikacji będących wynikiem nieterminowej zapłaty lub jej braku.V. LICENCJA


1. W zakresie, w jakim w ramach korzystania z Aplikacji następuje korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności ze Wzorów udostępnionych przez Usługodawcę, Usługodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Klientowi Licencji na korzystanie z Aplikacji w rozumieniu przepisów prawa polskiego.


2. Usługodawca udziela Klientowi lub Użytkownikowi upoważnienia (Licencji) do korzystania z Aplikacji w zakresie koniecznym do korzystania z Usług za jej pośrednictwem, na terenie całego świata, w okresie obowiązywania Umowy.


3. Korzystanie z Aplikacji w innym zakresie niż wskazanym w Regulaminie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody Usługodawcy, udzielonej na piśmie lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.


4. Licencja obejmuje następujące pole eksploatacji – korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem sieci Internet za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Aplikacji na innych polach eksploatacji jest możliwe na podstawie odrębnych ustaleń z Usługodawcą.


5. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Aplikacji.


6. Licencja jest licencją niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodzielną i nie obejmuje swym zakresem uprawnienia do udzielenia dalszej licencji (sublicencji), jakiegokolwiek innego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie, ani też jakiegokolwiek innego umożliwiania korzystania z Aplikacji, chyba że poprzez zapraszanie Użytkowników zewnętrznych do Dokumentów Użytkownika.


7. Udzielenie Licencji nie powoduje utraty jakichkolwiek praw autorskich Usługodawcy w stosunku do Aplikacji, jak również nie powoduje nabycia ww. praw przez Użytkownika (a jedynie stanowi upoważnienie do korzystania z Aplikacji w zakresie wyraźnie objętym Umową).

 

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. W ramach korzystania z Aplikacji niezbędne jest powierzenie Danych Osobowych przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Klient oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych, które są powierzane Usługodawcy w ramach korzystania z Aplikacji.


2. Klient powierza Usługodawcy (jako procesorowi) do przetwarzania Dane Osobowe w zakresie określonym w ust. 5 poniżej i poleca Usługodawcy ich przetwarzanie, a Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.


3. Usługodawca może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy, w zakresie i celu przewidzianym w Umowie oraz niezbędnym dla jej wykonywania, w szczególności w celu wykonywania Usług w ramach Aplikacji, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów przechowywania umów danego Użytkownika. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia Danych Osobowych przez Usługodawcę, ale wówczas musi być świadomy, że Usługodawca nie będzie miał możliwości potwierdzenia ich autentyczności.


4. Polecenie przez Klienta przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, pobieranie, analizowanie, opracowywanie, przechowywanie, przekazywanie oraz usuwanie danych.


5. Zakres Danych Osobowych powierzonych Usługodawcy do przetwarzania obejmuje następujące Dane Osobowe:
a. dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres, firma Klienta, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres IP oraz dane urządzenia i przeglądarki, wykorzystywanych do złożenia oświadczenia woli dotyczącej danego Dokumentu, adres do doręczeń, właściwy urząd skarbowy, numer rachunku bankowego, numer wewnętrzny);
b. dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu komórkowego);
c. dane osób, które będą członkami umowy procesowanej za pośrednictwem Aplikacji (tak jak w lit. a i b).


6. Usługodawca obowiązany jest:
a. przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

b. zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
c. podejmować wszelkie środki wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
d. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w ust. 10 poniżej oraz w obowiązujących przepisach prawa;
e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych obowiązującymi przepisami prawa;
f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;
g. udostępniać Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Usługodawcę jako podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W związku z obowiązkiem określonym w niniejszej lit. g., Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.


7. Klient jest uprawniony do przeprowadzania lub zlecenia audytorowi kontroli zgodności przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych Danych Osobowych z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Usługodawcę jego obowiązków.


8. W każdym przypadku kontroli Klient doręcza Usługodawcy pisemne zawiadomienie o zamiarze jej przeprowadzania z jednoczesnym wskazaniem propozycji zakresu i proponowanego terminu (wynoszącego co najmniej 14 dni od dnia złożenia propozycji) kontroli, wykazem osób upoważnionych przez Klienta do jej przeprowadzenia oraz opisem okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie.


9. Usługodawca ma prawo do odmowy przeprowadzenia kontroli w całości lub w części oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli jej przeprowadzenie, może w sposób niekorzystny wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Usługodawcy, wiązałoby się z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub mogłoby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych.


10. Usługodawca może powierzyć Dane Osobowe powierzone mu na mocy Regulaminu podmiotom trzecim wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, na co niniejszym Klient wyraża ogólną zgodę. Podmiotami trzecimi mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi serwisowe w ramach Aplikacji na rzecz Usługodawcy oraz podmioty zapewniające Usługodawcy wsparcie techniczne i organizacyjne, w tym teleinformatyczne.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Aplikacją lub Serwisem powinny być zgłaszane poprzez platformę komunikacyjną (czat) dostępną poprzez stronę internetową Serwisu (jeśli dotyczy) lub poprzez adres e-mail: [email protected]


2. Konieczne elementy zgłoszenia reklamacyjnego to:
a. imię i nazwisko zgłaszającego;
b. adres e-mail zgłaszającego (w przypadku Użytkowników powinien to być adres
e-mail, na który zarejestrowane jest konto Użytkownika w Aplikacji);
c. firma, siedziba lub adres organizacji zgłaszającego;
d. szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie.


3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym dla rozpatrzenia reklamacji będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 (czternaście) dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.


4. Postępowanie reklamacyjne kończy się przesłaniem przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. Odpowiedź przesyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca oświadcza, że udostępnione w Aplikacji Wzory mają charakter poglądowy.

 

2. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi w granicach dozwolonych przepisami prawa polskiego.


3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz Aplikacja udostępniana za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.


4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez niego umyślnie.


5. W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy związana z realizacją Umowy
jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej, z wyłączeniem utraconych
korzyści, i nie będzie przekraczała łącznie wysokości dwukrotności sumy opłat netto
za ostatni okres rozliczeniowy Klienta.


6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w szczególności za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w tym za
ewentualną utratę informacji / danych lub straty stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Aplikacji.


7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i rzetelność danych podmiotów uzyskanych przez Klienta przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji związanej z wykorzystaniem danych z wszelkich zewnętrznych rejestrów, w szczególności rejestru REGON.


8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach Klienta.


9. Klient powinien być świadomy, że Serwis oraz Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tą działalnością gospodarczą lub działalnością jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności związaną z treścią Wzorów lub Dokumentów. Wszystkie propozycje umieszczone przez Usługodawcę we Wzorach są niewiążące dla Klienta i powinny być
wykorzystywane po dokładnym przeanalizowaniu ich potencjalnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności, jeżeli chodzi o odpowiedni dobór treści danego Dokumentu do okoliczności prawnych lub faktycznych występujących lub mających wystąpić dla osób składających oświadczenia woli w ramach Dokumentu. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na wykorzystanie umów o dzieło oraz umów zlecenia ze względu na możliwość ich zakwestionowania przez organy skarbowe i inne organy administracji publicznej, w szczególności ze względu na ich pozorność.


IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY CHRONIONEGO

 

1. Postanowienia punktu IX Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców Chronionych oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.


2. Przedsiębiorca Chroniony, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.


3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, lub na adres e-mail: [email protected]


4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy Chronionemu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Chronionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Chronionego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


5. Jeżeli na wyraźne żądanie Przedsiębiorcy Chronionego Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Przedsiębiorca Chroniony będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.


6. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą Chronionym będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Warszawy-Śródmieścia.


X. ZMIANA REGULAMINU


1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usługi w ramach Aplikacji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu świadczenia usługi w ramach Aplikacji poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.


2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca z 7-dniowym wyprzedzeniem udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu lub Aplikacji oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail stanowiący Login, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.


3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca będzie zawierał Umowy z nowym Klientem na warunkach opisanych w zmienionym Regulaminie.


4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania Klientowi informacji o zmianie, o której mowa w ust. 2 powyżej, chyba że co innego wskazano w informacji o zmianie Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie co najmniej 2 dni przed datą zmiany, której dotyczy informacja, oznacza automatyczną akceptację zmian przez Klienta.


XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony
w każdym czasie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku Okresu Abonamentowego dłuższego niż jeden miesiąc, skutek wypowiedzenia następuje z końcem Okresu Abonamentowego.


2. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trakcie Okresu Abonamentowego, Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Opłaty Abonamentowej należnej za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca danego Okresu Abonamentowego.


3. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy w trakcie Okresu Abonamentowego, Usługodawca zwróci Klientowi część uiszczonej przez Klienta Opłaty Abonamentowej obliczoną proporcjonalnie do pozostałej części Okresu Abonamentowego objętego Umową, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania świadczenia Usług w ramach Aplikacji, na rachunek bankowy, z którego została uiszczona ostatnia Opłata Abonamentowa (przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy).


4. Usługodawca swoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy kieruje na adres e-mail stanowiący Login administratora jednego z Zespołów Klienta. Klient swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy kieruje na adres e-mail: [email protected]


5. Usługodawca może zawiesić/zablokować Klientowi dostęp do Aplikacji lub

wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w

części w następujących przypadkach:

a. sposób korzystania przez Klienta z Aplikacji jest oczywiście sprzeczny

z zasadami i celem funkcjonowania Aplikacji;

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi lub powszechnie

przyjętymi normami, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a

także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Klient narusza postanowienia pkt II. ust. 10 Regulaminu,

d. występują okoliczności opisane w pkt II. ust. 12 Regulaminu,

e. Klient zalega z uiszczeniem Opłaty Abonamentowej lub Opłaty Jednorazowej

w sposób opisany w pkt IV ust. 10.


6.  Z dniem rozwiązania Umowy uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji wygasają. Po upływie tego terminu wszystkie dane powiązane z Użytkownikiem w ramach korzystania z Aplikacji, mogą zostać bezpowrotnie usunięte. Do tego momentu Użytkownik zachowuje dostęp do swojego Konta, jednak jedynie w zakresie dostępu do podpisanych w trakcie obowiązywania Umowy Dokumentów. Wówczas Użytkownik ma prawo wglądu do takich Dokumentów oraz pobrania ich w postaci wygenerowanych plików PDF, zawierających certyfikaty podpisu.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r


2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu dla Warszawy-Śródmieścia.


3. Usługodawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usług, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii).


4. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi w ramach Aplikacji.


5. Zbycie przez Klienta uprawnień lub obowiązków związanych z Umową może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie dokumentowej.


6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie,
a także mogą go powielać do celów informacyjnych, bez możliwości wykorzystania
do innych celów, w szczególności związanych ze świadczeniem innych usług.