Regulamin serwisu internetowego PERGAMIN

§1
Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa:

 • warunki korzystania oraz funkcjonowania,
 • prawa i obowiązki użytkowników,
 • obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy

 

serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem https://pergam.in, którego celem jest zapewnienie wsparcia prawnego dla przedsiębiorców, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§2
Słowniczek

W niniejszym regulaminie użyto następujących pojęć i nadano im znaczenie opisane poniżej:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa, stanowiący najważniejszy element serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem: https://pergam.in, umożliwiająca jej użytkownikom tworzenie projektów umów na podstawie udostępnionych modularnych wzorów;
 1. Dokument – projekt dokumentu prawnego, stworzony przez użytkownika Aplikacji na podstawie udostępnionego, modularnego wzoru;
 2. Hasło – stworzona przez Użytkownika kombinacja minimum 6 (sześciu) znaków (tj. liter, cyfr oraz znaków specjalnych), niezbędna do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 3. Login – indywidualne i unikatowe oznaczenie użytkownika Aplikacji, niezbędne do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji i wykorzystywane przez tego użytkownika przy korzystaniu z niej, stanowiące adres e-mail Użytkownika;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego PERGAMIN wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część;
 5. Serwis – należący do Usługodawcy serwis internetowy PERGAMIN, znajdujący się pod adresem https://pergam.in, umożliwiający w szczególności korzystanie z Aplikacji;
 6. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będące Usługą informatyczną w zakresie, w jakim Usługodawca udostępnia Użytkownikom dostęp do Aplikacji oraz Usługą informacyjną w zakresie,
  w jakim Usługodawca udostępnia w Serwisie artykuły i informacje, w szczególności w zakresie prawa, technologii oraz prowadzenia przedsiębiorstwa;
 7. Usługodawca – PERGAMIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705701, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, której nadano NIP: 7010778271 oraz REGON: 368832190, udostępniająca zasoby Serwisu oraz Aplikację, jako ich właściciel o operator;
 8. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, identyfikowany Loginem i Hasłem;
 9. Wzór – edytowalny w dozwolonym w Aplikacji zakresie, dostępny wraz z objaśnieniami modularny wzór umowy cywilnoprawnej lub innego dokumentu prawnego, udostępniony Użytkownikowi przez usługodawcę w ramach Aplikacji, na podstawie którego Użytkownik może tworzyć własne Dokumenty.

 

§3
Wymagania techniczne

 1. Aby skorzystać z Serwisu, Użytkownik lub osoba odwiedzająca Serwis powinni we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest ponadto posiadanie przez Użytkownika konta e-mail. Koszty związane z działaniem tych urządzeń oraz transmisją danych Użytkownik lub oso pokrywa we własnym zakresie.
 2. Do prawidłowego działania Serwisu i Aplikacji wymaga się przeglądarek internetowych
  w następujących wersjach (lub nowszych):

  1. Chrome 54,
  2. Chrome Mobile – wersja z 24.10.2016 r.,
  3. Firefox 45,
  4. Internet Explorer 11,
  5. Safari 10.

 

§4
Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje każdorazowo zawarta w momencie otwarcia w przeglądarce strony internetowej Serwisu,
  a rozwiązana w momencie opuszczenia strony internetowej Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi informatycznej zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji. Umowę tę zawiera się na czas trwania testów wersji BETA Aplikacji.

 

§5
Rejestracja

 1. W celu pierwszego skorzystania z Aplikacji (rejestracji w Aplikacji) Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail oraz stworzenia Hasła i jego dwukrotnego wpisania
  w odpowiednie pola formularza, znajdującego się na stronie Serwisu.
 2. Adres e-mail Użytkownika, który zostanie wykorzystany do rejestracji, nie może być wcześniej zapisany w bazie Usługodawcy do identyfikacji innego konta w Aplikacji.
  W przypadku, gdyby okazało się, że adres e-mail Użytkownika został zamieszczony w bazie przez osobę trzecią niemającą faktycznego dostępu do tego adresu lub której dostęp jest bezprawny, Użytkownik zobowiązany jest przekazać tę informację Usługodawcy.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usług jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika lub inną osobę bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

 

§6
Funkcjonalności Aplikacji

 1. Użytkownik może poprzez Aplikację tworzyć projekty własnych dokumentów prawnych przy wykorzystaniu Wzorów, których lista została wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu i generować je w formie pliku PDF.
 2. Aplikacja umożliwia w szczególności:
 1. tworzenie i zarządzanie bazą Dokumentów;
 2. tworzenie i zarządzanie bazą kontrahentów Użytkownika;
 3. tworzenie i zarządzanie bazą załączników do Dokumentów.
 1. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają Użytkownikowi umieszczone w niej podpowiedzi i objaśnienia. Użytkownik, w celu uzyskania pomocy w korzystaniu z Aplikacji, może się również kontaktować z Usługodawcą za pomocą środków komunikacji, o których mowa w
  § 10 ust. 1 Regulaminu.
 2. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON w celu zautomatyzowanego uzupełnienia danych przedsiębiorców, będących w szczególności stronami Dokumentów. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie Numer Identyfikacji Podatkowej danego podmiotu, a niektóre pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Pozostałe pola Użytkownik może wypełnić we własnym zakresie, w szczególności na podstawie danych z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innych podobnych rejestrów.
 3. W trakcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji Użytkownikowi lub osobie odwiedzającej Serwis mogą być wyświetlone reklamy lub inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy lub jego partnerów.

 

§7
Obowiązki Użytkowników i osób odwiedzających Serwis

 1. Użytkownik, jak również osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem, jak również z zasadami współżycia społecznego,
  w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych oraz kontaktowych, a także do niezwłocznej, każdorazowej aktualizacji powyższych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zaniechania obowiązku, o których mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu, ponieważ wskazane wyżej dane konieczne są do należytego wykonania Usługi.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów i zasobów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu poprzez kontakt z Usługodawcą, jak również wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji „Odzyskaj hasło”. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Aplikacji.
 4. Użytkownik lub osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści.
 5. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia lub pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie lub Aplikacji, lub gdy działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu lub Aplikacji.

 

§8
Darmowe korzystanie z Aplikacji

W okresie trwania testów wersji beta Aplikacji, Użytkownik może z niej korzystać nieodpłatnie.

 

§9
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że udostępnione w Aplikacji Wzory są zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tą działalnością gospodarczą lub działalnością jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności związaną z jakimikolwiek ustaleniami handlowymi zawartymi w Dokumentach. Wszystkie propozycje umieszczone przez Usługodawcę we Wzorach są niewiążące dla Użytkownika i powinny być wykorzystywane po dokładnym przeanalizowaniu ich potencjalnych skutków prawnych
  i faktycznych, w szczególności jeżeli chodzi o odpowiedni dobór treści danej umowy do okoliczności prawnych lub faktycznych występujących lub mających wystąpić pomiędzy jej stronami. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na wykorzystanie umów o dzieło oraz umów zlecenia ze względu na możliwość ich zakwestionowania przez organy skarbowe
  i inne organy administracji publicznej, w szczególności ze względu na ich pozorność.
 3. Użytkownik lub osoba odwiedzająca Serwis powinni być świadomi, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej. Trwałe lub czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi informacyjnej nie rodzi po stronie Usługodawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób odwiedzających Serwis.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach Użytkownika, jak również osób odwiedzających Serwis.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług
  w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Aplikacji lub Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i rzetelność danych podmiotów uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji związanej
  z wykorzystaniem danych z wszelkich zewnętrznych rejestrów, w szczególności rejestru REGON.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność treści reklam
  i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie lub Aplikacji pochodzących od partnerów Usługodawcy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użycia lub błędnego działania Serwisu bądź Aplikacji, w szczególności związane z nieprawidłowym wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika
  lub osób odwiedzających Serwis, jest ograniczona do winy umyślnej.
 10. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystanie Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika lub osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, jak również w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 

§10
Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje związane z Aplikacją lub Serwisem powinny być zgłaszane poprzez platformę komunikacyjną Intercom, znajdującą się na stronie internetowej Serwisu oraz Aplikacji (zakładka „Napisz do nas”).
 2. Konieczne elementy zgłoszenia reklamacyjnego to:
 • imię i nazwisko zgłoszeniodawcy,
 • adres e-mail zgłoszeniodawcy (w przypadku Użytkowników powinien to być adres
  e-mail, na który zarejestrowane jest konto Użytkownika w Aplikacji),
 • firma, siedziba i adres organizacji Użytkownika,
 • szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie.
 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym dla rozpatrzenia reklamacji będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 (czternaście) dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 2. Postępowanie reklamacyjne kończy się przesłaniem przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. Odpowiedź przesyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany
  w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§11
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści udostępniane w Serwisie lub poprzez Aplikację, jak również ich architektura oraz sama Aplikacja, stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym korzystają one z ochrony prawnej.
 2. W Serwisie lub Aplikacji mogą być publikowane również inne treści chronione przez prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności prawa własności przemysłowej związane ze znakami towarowymi.
 3. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika, jak również inne osoby odwiedzające Serwis, w żadnym wypadku nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych czy praw zależnych, do jakichkolwiek utworów lub innych dóbr własności intelektualnej.
 4. Bezwzględnie zabronione jest kopiowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek treści, jak też całości lub części Serwisu bądź Aplikacji, a także dostosowywanie lub wykorzystywanie
  ich w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy.

 

§12
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Aplikacji lub Serwisie i może być zapisywana lub powielana w celu użytku niekomercyjnego przez Użytkownika lub osobę odwiedzającą Serwis.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się udostępnić nową wersję
  w Serwisie i Aplikacji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu internetowego Pergamin
– Lista umów

 1. Modułowa umowa o dzieło,
 2. Modułowa umowa o pracę,
 3. Modułowa umowa zlecenia.