« Back to Glossary Index

Oświadczenie woli – kiedy zawieramy jakąkolwiek umowę, składamy oświadczenie woli. Pod tym pojęciem kryją się działania zmierzające do konkretnego celu. Może nim być powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego. Według definicji oświadczenia woli w Kodeksie cywilnym: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”. Oświadczamy, że chcemy dokonać czynności prawnej, która wywoła jakieś określone skutki – np. podpisać umowę o pracę i zatrudnić się w danej firmie. Oczywiście samo powstanie stosunku prawnego nie jest jedynym efektem takiego działania. Możemy w ten sposób osiągnąć jego zmianę lub ustanie.

« Wróć do słownika