Umowa o dzieło – co to jest i co powinna zawierać? [WZÓR]

Wśród często stosowanych dokumentów w relacjach zamawiający – wykonawca pojawia się umowa o dzieło. Jest szczególnie ważna w przypadku krótkoterminowych zleceń. Czym wyróżnia się umowa o dzieło? Co powinna zawierać? Jaki szablon umowy sprawdzi się najlepiej?
Wzór umowy o dzieło

Spis treści:

Umowy cywilnoprawne są popularnymi formami kontraktów. W ich katalogu znajdziemy umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Ta druga wyróżnia się przede wszystkim czasem trwania i celem jej zawarcia. Skupia się bowiem na uzyskaniu przez wykonawcę określonego efektu. Z uwagi na swoją charakterystykę umowę o dzieło chętnie wybierają firmy do zawarcia ich z innymi przedsiębiorstwami, ale także osobami fizycznymi. Przyjrzyjmy się więc jej dokładnie, a także temu, co powinna zawierać.

Co to jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło została szczegółowo określona w kodeksie cywilnym. Zawierana jest ona  między wykonawcą dzieła a zamawiającym. Można zaobserwować, że ten charakter umowy uwydatnia efekt. Umowa o dzieło nie koncentruje się na powtarzalnej pracy. Dąży do określonego w zapisach wyniku.

Dziełem w przypadku takiej umowy są rzeczy materialne, jak i niematerialne. Przykładami tej pierwszej grupy mogą być: wykonanie ogrodzenia, mebli, przeprowadzenie konserwacji jakiejś rzeczy.

Załóż darmowe konto i korzystaj z szablonów umów!

Szczególnym podejściem wyróżniają się dzieła niematerialne. Mogą to być strony internetowe, programy komputerowe, utwory literackie czy też szkolenia. W ich przypadku stosuje się dodatkowe ustalenia w zakresie przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji.

Ważnym element umowy stanowi sposób wynagrodzenia. Może być ono ujęte w dwojaki sposób. Pierwszym jest wynagrodzenie ryczałtowe o z góry ustalonej wysokości. Drugim zaś – kosztorysowe. W tym przypadku należy przygotować kosztorys w formie załącznika do umowy. Zawarte zostaną w nim informacje na temat zakresu prac oraz ich wycena.

Cyfrowe dokumenty, czyli jak żyć w duchu paperless

Odpowiedzialność w umowie o dzieło

Innym aspektem, który sprawia, że umowa o dzieło wyróżnia się na tle innych, jest odpowiedzialność za dostarczony efekt. W sytuacji gdy do zamawiającego trafia dzieło obarczone wadami, odpowiada za nie wykonawca.

Jednak trzeba zwrócić tutaj uwagę na szczególne warunki, przez które odpowiedzialność spada na zamawiającego. Dzieje się tak chociażby w momencie dostarczenia wykonawcy materiałów, a one są przyczyną powstania wad. Podobnie gdy zlecający uniemożliwił wykonanie dzieła mimo chęci i wyrażenia gotowości przez drugą stronę.

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Podczas tworzenia umowy o dzieło warto zwrócić uwagę na jej przedmiot. Powinien on być dokładnie opisany, aby nie budził wątpliwości. Ma to ogromne znaczenie dla osiągnięcia zamierzonego przez zamawiającego efektu. 

W umowie o dzieło powinno się zawrzeć:

  • strony umowy – poprzez ich wymienienie, podanie danych adresowych, numerów NIP lub PESEL oraz wskazanie charakteru występowania w dokumencie (kto jest zamawiającym, a kto wykonawcą),
  • przedmiot umowy – czyli omawiane wyżej dzieło,
  • termin na dokonanie poprawek – w razie stwierdzenia wad w przekazywanym dziele przez zamawiającego w umowie umieszcza się termin na ich poprawienie,
  • wynagrodzenie – jego rodzaj (ryczałtowe/kosztorysowe), wysokość, sposób (gotówka/przelew) oraz termin przekazania,
  • termin wykonania – dzień, do którego przedmiotowe dzieło zostanie wykonane.

Oprócz powyższych danych w umowie o dzieło można dodać informacje dotyczące praw autorskich. To szczególnie ważne w przypadku niematerialnych przedmiotów. Ponadto możliwe jest zawarcie postanowień w zakresie obowiązku poufności.

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS:

Pamiętaj, że od początku 2021 r. obowiązuje w polskim prawie przepis o konieczności zgłoszenia umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa o dzieło – wzór

Zamiast przygotowywać od zera cały dokument można skorzystać ze wzoru umowy o dzieło. Jest dostępna w Pergaminie za darmo. 

Wzór umowy o dzieło zawiera wszystkie elementy niezbędne do jej prawidłowego zawarcia w formie dokumentowej. Znajdują się w nim także postanowienia dotyczące praw autorskich oraz obowiązku poufności, które można włączać i wyłączać w razie potrzeby.

7 rzeczy, które musisz wiedzieć o umowie zlecenie [WZÓR]

Wypełnienie umowy o dzieło w Pergaminie to tak naprawdę dodanie stron oraz określenie przedmiotu. W przypadku gdy kontrakt zawierany jest między przedsiębiorcami, nawet nie trzeba wprowadzać ich danych. Wystarczy wskazanie numeru NIP, a wszystkie informacje zostaną zaimportowane z bazy REGON i automatycznie dodane do dokumentu. Pozostałe dane można szybko uzupełnić poprzez korzystanie z list wyboru.

Do wzoru umowy o dzieło w Pergaminie dołączony może być również rachunek. Jego szablon także znajduje się na platformie. Po jego wygenerowaniu większość pól zostanie samoczynnie wypełniona. Nam pozostaje jedynie uściślić dane podatkowe oraz stawkę kosztów uzyskania przychodu.

Przygotowana umowa o dzieło gotowa jest do podpisania. Jeśli decydujesz się na podpisanie za pomocą Pergaminu, wystarczy jedynie wskazać adres mailowy drugiej strony. Po zapoznaniu się z treścią umowy łatwo zatwierdzisz ją kliknięciem „Podpisz”. Na wskazane numery telefonu wysłane zostaną kody weryfikacyjne. Po ich wprowadzeniu system zakończy procesowanie umowy i wygeneruje certyfikat podpisu.

Załóż darmowe konto i korzystaj z szablonów umów!

Podsumowanie

  • Umowa o dzieło skupia się na uzyskaniu przez zamawiającego zamierzonego efektu od wykonawcy. 
  • Jej przedmiotem mogą być dzieła materialne oraz niematerialne. 
  • Dostępny w Pergaminie szablon w dużym stopniu skraca czas tworzenia dokumentu oraz jego podpisania.

Share this article

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Powiązane artykuły:

Pokolenie Z a cyfryzacja procesów HR-owych i biznesowych w miejscu pracy
Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 roku przedstawiciele generacji Z będą stanowić ponad jedną...
Nowości w Pergaminie! Masowe zapraszanie do zespołu i kontrola poziomu uprawnień nowych członków
Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadziliśmy do naszego systemu możliwość masowego zapraszania nowych...
Case study: Błyskawiczne aneksowanie umów z pakietem startowym „0” dla nowych pracowników 
Firma BPiON świadczy nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowego w całej...

Masz pytania?