« Back to Glossary Index

Forma elektroniczna – forma elektroniczna czynności prawnej ma moc prawną formy pisemnej powstaje dzięki zastosowaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Elektroniczny podpis kwalifikowany to natomiast sposób podpisywania, dokumentów, który dokładnie regulują przepisy prawa. Jest stosowany wówczas, gdy prawo wymaga zachowania formy pisemnej oświadczenia woli pod rygorem nieważności. Zgodnie z artykułem 78(1) Kodeksu cywilnego “Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Zobacz też: Forma pisemna, Forma dokumentowa, Oświadczenie woli, Podpis elektroniczny.

« Wróć do słownika